Βρείτε και κατεβάστε δωρεάν 450 παρακλήσεις Αγίων 

Οι παρακλήσεις είναι κατανεμημένες σύμφωνα με το τυπικό εορτολόγιο της εκκλησίας μας σε μορφή PDF

Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ

Ψαλμός  67,36 

Εμοὶ δὲ λίαν ἐτιμήθησαν οἱ φίλοι σου, ὁ Θεός, λίαν ἐκραταιώθησαν αἱ ἀρχαὶ αὐτῶν· ἐξαριθμήσομαι αὐτούς, καὶ ὑπὲρ ἄμμον πληθυνθήσονται

Ψαλμός 138 17-18

Τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος, πάντα τὰ θελήματα αὐτοῦ ἐν αὐτοῖς

Ψαλμός 15,3